Malgorzata Lahti, photo Wilma Tyni

Malgorzata Lahti, photo Agata Anttonen